Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

OGLAS! Prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

Petak, 31. mart 2017.

„ŽELEZNICE SRBIJE“ AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd, Nemanjina 6
Na osnovu Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, br.24/2012, 48/2015 i 99/2015 ) i Pravilnika o davanju u zakup poslovnog i reklamnog prostora „Železnice Srbije“ ad („Službeni glasnik Železnice Srbije“, br.15/16) Komisija obrazovana Rešenjem generalnog direktora br. 1/2016-977 objavljuje

OGLAS
o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Bliži opis poslovnog prostora koji se daje u zakup:

1. Podaci o nepokretnosti br. 1:
RESTORAN SA KUHINJOM, koji se nalazi na železničkoj stanici u Vrnjačkoj Banji
• Vrnjačka Banja, ul.Polje
• KP. br.4053 KO Vrnjačka Banja
• Površina za izdavanje je 149,25 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 168,00 din/m², bez PDV-a.
• Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
• Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti

2. Podaci o nepokretnosti br. 2:
RESTORAN SA KUHINJOM, koji se nalazi na železničkoj stanici u Novom Sadu
• Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića
• KP br.10608 KO Novi Sad I
• Površina za izdavanje je 482 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 530,40 din/m², bez PDV-a.
• Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
• Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti

3. Podaci o nepokretnosti br. 3:
Poslovni prostor- lokal u Lajkovcu
• Lajkovac, ul. Kralja Petra I br.4
• KP 171, KO Lajkovac
• Poslovni prostor u prizemlju: Površina za izdavanje je 34 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 240,00 din/m² bez PDV-a
• Poslovni prostor-lokal se izdaje na neodređeno vreme
• Poslovni prostor-lokal se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

4. Podaci o nepokretnosti br. 4:
Poslovni prostor – magacin u Kraljevu
• Kraljevo, železnička stanica
• KP 4274, KO Kraljevo;
• Površina za izdavanje:
1. Magacin 1 ( prvi deo), površine 82 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 90,00 din/m² bez PDV-a
2. Magacin 2 ( srednji deo), površine 100 m²,sa početnom najnižom mesečnom cenom od 90,00 din/m² bez PDV-a
• Poslovni prostor – magacin se izdaje na neodređeno vreme
• Poslovni prostor – magacin se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

5. Podaci o nepokretnosti br. 5:
RESTORAN SA KUHINJOM, koji se nalazi u Kikindi
• Kikinda, ulica Oslobođenja br.11
• KP br.21510 KO Kikinda
• Površina za izdavanje je 175,60 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 240,00 din/m², bez PDV-a.
• Poslovni prostor se izdaje na neodređeno vreme
• Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti

6. Podaci o nepokretnosti br. 6:
Poslovni prostor – magacin u Inđiji
• Inđija, železnička stanica
• Površina za izdavanje je 164 m², sa početnom najnižom mesečnom cenom od 30,00 din/m², bez PDV-a.
• Poslovni prostor – magacin se izdaje na neodređeno vreme
• Poslovni prostor – magacin se izdaje u zakup radi obavljanja uslužne delatnosti

Visina depozita za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda:

Za sve oglašene nepokretnosti, visina depozita se utvrđuje u visini 10% od početne najniže oglašene cene zakupnine na mesečnom nivou.
Uplata se vrši na uplatni račun 160-443925-14 Banka Intesa sa naznakom „Depozit za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda“.
Povraćaj depozita učesnicima koji nisu izabrani kao najpovoljniji ponuđači izvršiće se u roku od 7 dana od dana završetka postupka uplatom na tekući račun ponuđača. Licu koje je izabrano za najpovoljnijeg ponuđača depozit neće biti vraćen.

Troškove adaptacije i uređenja koji nemaju karakter investicionih radova neophodnih za stavljanje objekata u funkciju, koje zakupac izvodi za svoje potrebe, uz saglasnost zakupodavca, snosi zakupac bez prava na naknadu.

Ukoliko zakupac finansira radove koji imaju karakter investicionih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, uz saglasnost zakupodavca, za uložena sredstva ima pravo na umanjenje zakupnine u iznosu od najviše 50% od mesečne zakupnine, za period koji odgovara visini uloženih sredstava, bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na nepokretnosti po osnovu uloženih sredstava.

Ponuda koja se podnosi treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

-za fizička lica lica:
Ime i prezime, adresa stanovanja, broj lične karte, jedinstven matični broj građana (dokaz – kopija lične karte). Naznaku nepokretnosti za koju se ponuda podnosi, izjava o delatnosti koja će se obavljati, izjava da će se nepokretnost preuzeti u viđenom stanju. Dokaz o uplati depozita. Izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uplatiti depozit u iznosu od 3 mesečne zakupnine (sa obračunatim PDV).

-za preduzetnike:
Ime i prezime preduzetnika, adresa stanovanja, broj lične karte, jedinstven matični broj građana (dokaz – kopija lične karte), izvod iz registra nadležnog organa, naziv radnje, matični broj, PIB (ukoliko je u sistemu PDV-a). Naznaku nepokretnosti za koju se ponuda podnosi, izjava o delatnosti koja će se obavljati, izjava da će se nepokretnost preuzeti u viđenom stanju. Dokaz o uplati depozita. Izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uplatiti depozit u iznosu od 3 mesečne zakupnine (sa obračunatim PDV).

-za pravna lica:
Naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra nadležnog organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), dokaz o uplati depozita, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave (ukoliko ima punomoćnika), naznaku nepokretnosti za koju se ponuda podnosi, izjava o delatnosti koja će se obavljati, izjava da će se nepokretnost preuzeti u viđenom stanju, izjava da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dostaviti kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza 2 blanko sopstvene menice koje moraju biti evidentirane u Registru menica, da će menice biti overene pečatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje, i da će uz iste biti dostavljena popunjena menična ovlašćenja – pisma sa klauzulom „Bez protesta“ i rokom dospeća „Po viđenju“.

Mesto i vreme uvida u dokumentaciju i razgledanje objekta – nepokretnosti koja se daje u zakup, po dogovoru sa zainteresovanim zakupcima
Ponude se podnose najkasnije do 10.04.2017. godine do 12,00 časova, na adresu „Železnice Srbije“ ad, Projekat za podršku u upravljanju imovinom i popis, Beograd, Nemanjina br.6, ili se mogu predavati lično na pisarnici.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM __“
Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
U slučaju odustajanja od učešća u postupku prikupljanja pisanih ponuda učesnik gubi pravo na povraćaj depozita.
Postupak otvaranja prispelih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se dana 14.04.2017. godine sa početkom u 12,30 časova u sali br. 361, na prvom spratu poslovne zgrade „Železnice Srbije“ ad, Beograd, Nemanjina 6.

Postupku otvaranja ponuda imaju pravo da prisustvuju samo legitimisani ponuđači, odnosno ponuđači sa posebnim punomoćjem za učešće u postupku ili zakonski zastupnici.
Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena zakupa po m2, bez PDV.
Ukoliko, dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine da, u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu a komisija će otvoriti ove ponude i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači, u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno dostave ponudu sa istovetnom otkupninom, komisija će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača po slobodnom uverenju.

Komisija će najkasnije u roku od 7 dana, od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, pismeno obavestiti sva lica koja su dostavila ponudu o donetoj odluci.
Ako ponuđač, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana prijema poziva zakupodavca, ugovor će biti zaključen sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Oglas će biti objavljen na, internet stranici “Železnice Srbije”ad www.zeleznicesrbije.com i dnevnom listu „Danas“ dana 31.03.2017 godine.
Svaki ponuđač ima pravo da se, pre dostavljanja ponude koja je konačna i izražena u dinarima, informiše detaljnije o proceduri postupka, uslovima i kriterijumima za odlučivanje i to svakog radnog dana od 08 do 16 časova u kancelariji broj 378 ili na e-mail milos.jelic@srbrail.rs.

Osoba za kontakt:
Zoran Đurović, broj tel. 064/8454-753
OGLAS o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora možete preuzeti ovde.

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“