Железнице Србије ад

Огласи – Банер – архива

 

На основу  Одлуке одбора директора “Железнице Србије“ ад број: 1/2023-441-141 од  29.08. 2023. године, Комисија за спровођење поступка, формирана Решењем Одбора директора број 1930/2022-336-116 од 15.09.2022. године, објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

продаја металног киоска

 

1. Подаци о предмету позива

Предмет продаје је: Половни метални киоск у виђеном стању, површине 9,30 м2, оквирне тежине 300 кг, у Краљеву, ул. Димитрија Туцовића 71 ( двориште објекта-стругаре), на КП 4242/1.

Понуда се доставља непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком: „Понуда за куповину металног киоска-Краљево “ – НЕ ОТВАРАТИ-, а на полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса са телефоном Понуђача.

Адреса за достављање (поштом или лично) понуда је: “Железница Србије“ ад, ул. Немањина број 6, Београд, соба број 122 (писарница), најкасније до 29.09.2023. године, до 11 часова.

Понуде које пристигну после назначеног времена, без обзира на начин слања, сматраће се неблаговременим без обзира када су послате. Све неблаговремене понуде, биће неотворене враћене Понуђачу.

Услови за учешће у предметном поступку

Право учешћа у поступку достављања понуда имају физичка и правна лица.

Критеријум за избор понуде

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене откупне цене у односу на процењену откупну цену из обрасца Понуде.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се обавити путем  жреба.

Са понуђачем, који понуди највишу откупну цену Продавац-“Железнице Србије“ ад  закључиће уговор о купопродаји.

Стање и количина:

Метални киоск-полован

Количина: 1 комад

Стање: продаја у виђеном стању

     

 

Начин преузимања

Преузимање металног киоска ће се обављати на наведеној локацији, у Краљеву, Димитрија Туцовића 71 ( двориште објекта-стругаре), на КП 4242/1, у унапред утврђеном термину и договору са представницима “Железнице Србије“ ад.

Трошкове преузимања, утовара, транспорта, истовара, сноси понуђач,.

 

Преузмите образац понуде овде.

 

Информативни лист „Пруга“