Железнице Србије ад

ОГЛАС! Прикупљање писмених понуда за закуп пословног простора

Петак, 31. март 2017.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6
На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015 ) и Правилника о давању у закуп пословног и рекламног простора „Железнице Србије“ ад („Службени гласник Железнице Србије“, бр.15/16) Комисија образована Решењем генералног директора бр. 1/2016-977 објављује

ОГЛАС
о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора

Ближи опис пословног простора који се даје у закуп:

1. Подаци о непокретности бр. 1:
РЕСТОРАН СА КУХИНЈОМ, који се налази на железничкој станици у Врњачкој Бањи
• Врњачка Бања, ул.Поље
• КП. бр.4053 КО Врњачка Бања
• Површина за издавање је 149,25 м², са почетном најнижом месечном ценом од 168,00 дин/м², без ПДВ-а.
• Пословни простор се издаје на неодређено време
• Пословни простор се издаје у закуп ради обављања угоститељске делатности

2. Подаци о непокретности бр. 2:
РЕСТОРАН СА КУХИНЈОМ, који се налази на железничкој станици у Новом Саду
• Нови Сад, Булевар Јаше Томића
• КП бр.10608 КО Нови Сад И
• Површина за издавање је 482 м², са почетном најнижом месечном ценом од 530,40 дин/м², без ПДВ-а.
• Пословни простор се издаје на неодређено време
• Пословни простор се издаје у закуп ради обављања угоститељске делатности

3. Подаци о непокретности бр. 3:
Пословни простор- локал у Лајковцу
• Лајковац, ул. Краља Петра И бр.4
• КП 171, КО Лајковац
• Пословни простор у приземљу: Површина за издавање је 34 м²,са почетном најнижом месечном ценом од 240,00 дин/м² без ПДВ-а
• Пословни простор-локал се издаје на неодређено време
• Пословни простор-локал се издаје у закуп ради обављања услужне делатности

4. Подаци о непокретности бр. 4:
Пословни простор – магацин у Краљеву
• Краљево, железничка станица
• КП 4274, КО Краљево;
• Површина за издавање:
1. Магацин 1 ( први део), површине 82 м²,са почетном најнижом месечном ценом од 90,00 дин/м² без ПДВ-а
2. Магацин 2 ( средњи део), површине 100 м²,са почетном најнижом месечном ценом од 90,00 дин/м² без ПДВ-а
• Пословни простор – магацин се издаје на неодређено време
• Пословни простор – магацин се издаје у закуп ради обављања услужне делатности

5. Подаци о непокретности бр. 5:
РЕСТОРАН СА КУХИНЈОМ, који се налази у Кикинди
• Кикинда, улица Ослобођења бр.11
• КП бр.21510 КО Кикинда
• Површина за издавање је 175,60 м², са почетном најнижом месечном ценом од 240,00 дин/м², без ПДВ-а.
• Пословни простор се издаје на неодређено време
• Пословни простор се издаје у закуп ради обављања угоститељске делатности

6. Подаци о непокретности бр. 6:
Пословни простор – магацин у Инђији
• Инђија, железничка станица
• Површина за издавање је 164 м², са почетном најнижом месечном ценом од 30,00 дин/м², без ПДВ-а.
• Пословни простор – магацин се издаје на неодређено време
• Пословни простор – магацин се издаје у закуп ради обављања услужне делатности

Висина депозита за учешће у поступку прикупљања писмених понуда:

За све оглашене непокретности, висина депозита се утврђује у висини 10% од почетне најниже оглашене цене закупнине на месечном нивоу.
Уплата се врши на уплатни рачун 160-443925-14 Банка Интеса са назнаком „Депозит за учешће у поступку прикупљања писмених понуда“.
Повраћај депозита учесницима који нису изабрани као најповољнији понуђачи извршиће се у року од 7 дана од дана завршетка поступка уплатом на текући рачун понуђача. Лицу које је изабрано за најповољнијег понуђача депозит неће бити враћен.

Трошкове адаптације и уређења који немају карактер инвестиционих радова неопходних за стављање објеката у функцију, које закупац изводи за своје потребе, уз сагласност закуподавца, сноси закупац без права на накнаду.

Уколико закупац финансира радове који имају карактер инвестиционих радова неопходних за стављање објекта у функцију, уз сагласност закуподавца, за уложена средства има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на непокретности по основу уложених средстава.

Понуда која се подноси треба да садржи следеће податке и доказе:

-за физичка лица лица:
Име и презиме, адреса становања, број личне карте, јединствен матични број грађана (доказ – копија личне карте). Назнаку непокретности за коју се понуда подноси, изјава о делатности која ће се обављати, изјава да ће се непокретност преузети у виђеном стању. Доказ о уплати депозита. Изјава да ће, уколико буде изабран као најповољнији понуђач, уплатити депозит у износу од 3 месечне закупнине (са обрачунатим ПДВ).

-за предузетнике:
Име и презиме предузетника, адреса становања, број личне карте, јединствен матични број грађана (доказ – копија личне карте), извод из регистра надлежног органа, назив радње, матични број, ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а). Назнаку непокретности за коју се понуда подноси, изјава о делатности која ће се обављати, изјава да ће се непокретност преузети у виђеном стању. Доказ о уплати депозита. Изјава да ће, уколико буде изабран као најповољнији понуђач, уплатити депозит у износу од 3 месечне закупнине (са обрачунатим ПДВ).

-за правна лица:
Назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), доказ о уплати депозита, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико има пуномоћника), назнаку непокретности за коју се понуда подноси, изјава о делатности која ће се обављати, изјава да ће се непокретност преузети у виђеном стању, изјава да ће, уколико буде изабран као најповољнији понуђач, доставити као средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза 2 бланко сопствене менице које морају бити евидентиране у Регистру меница, да ће менице бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, и да ће уз исте бити достављена попуњена менична овлашћења – писма са клаузулом „Без протеста“ и роком доспећа „По виђењу“.

Место и време увида у документацију и разгледање објекта – непокретности која се даје у закуп, по договору са заинтересованим закупцима
Понуде се подносе најкасније до 10.04.2017. године до 12,00 часова, на адресу „Железнице Србије“ ад, Пројекат за подршку у управљању имовином и попис, Београд, Немањина бр.6, или се могу предавати лично на писарници.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ __“
Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.
У случају одустајања од учешћа у поступку прикупљања писаних понуда учесник губи право на повраћај депозита.
Поступак отварања приспелих понуда и избор најповољнијег понуђача извршиће се дана 14.04.2017. године са почетком у 12,30 часова у сали бр. 361, на првом спрату пословне зграде „Железнице Србије“ ад, Београд, Немањина 6.

Поступку отварања понуда имају право да присуствују само легитимисани понуђачи, односно понуђачи са посебним пуномоћјем за учешће у поступку или законски заступници.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупа по м2, без ПДВ.
Уколико, два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да, у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду а комисија ће отворити ове понуде и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи, у року од три дана не доставе нову понуду, односно доставе понуду са истоветном откупнином, комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача по слободном уверењу.

Комисија ће најкасније у року од 7 дана, од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, писмено обавестити сва лица која су доставила понуду о донетој одлуци.
Ако понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, не закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца, уговор ће бити закључен са следећим најповољнијим понуђачем.

Оглас ће бити објављен на, интернет страници “Железнице Србије”ад www.zeleznicesrbije.com и дневном листу „Данас“ дана 31.03.2017 године.
Сваки понуђач има право да се, пре достављања понуде која је коначна и изражена у динарима, информише детаљније о процедури поступка, условима и критеријумима за одлучивање и то сваког радног дана од 08 до 16 часова у канцеларији број 378 или на е-маил milos.jelic@srbrail.rs.

Особа за контакт:
Зоран Ђуровић, број тел. 064/8454-753
ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора можете преузети овде.

Информативни лист „Пруга“