Железнице Србије ад

„Инфраструктура железнице Србије“: Саобраћај на шест модернизованих деоница организује се на законит и безбедан начин

На деоницама Панчевачки мост – Панчево Главна, Мала Крсна – Велика Плана, Рума – Голубинци, Сопот Космајски – Ковачевац, Гиље-Ћуприја-Параћин и у железничкој станици Београд Центар радови на реконструкцији и модернизацији или још трају или је у току прикупљање документације за подношење захтева за добијање употребне дозволе по обједињеној процедури.

Употребна дозвола представља коначни документ којим се потврђује да је објекат, у овом случају железничка пруга, у свему изведен и изграђен у складу са пројектно техничком документацијом и да испуњава техничке услове, чиме у потпуности постаје употребљив за своју намену.

Међутим, пруга може да се употребљава и у условима пробног рада, док траје утврђивање подобности објекта, испитивања појединих функција или у условима када се поједине, неусловне примедбе морају отклонити, а што је у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи – саопштило је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“.

Како истичу у „Инфраструктури железнице Србије“, до издавања употребне дозволе, саобраћај се на законит и безбедан начин организује у складу са условима прописаним од стране управљача железничке инфраструктуре, заснованог на претходном интерном прегледу и прописаним условима за организовање саобраћаја, који су у складу са одобреном пројектном документацијом, поступцима и процедурама за безбедно одвијање саобраћаја у привременим измењеним условима.

Комисија формирана од стране пројект бироа „Утибер“ испуњава услове за вршење техничког прегледа у складу са одредбама Закона. Пројект биро „Утибер“ Нови Сад, има склопљен Уговор са „Железнцом Србије“ а.д. и Уговор о уступању уговора „Инфраструктури железнице Србије“, након извршене трансформације „Железнице Србије“ а.д., за пружање услуге техничког прегледа изведених радова на „Северним деоницама“ (Сопот Космајски – Ковачевац, Мала Крсна – Велика Плана и Голубинци – Рума).

Према наводима „Инфраструктуре железнице Србије“, статус радова и поступак прибављања употребних дозвола на наведених шест деоница је следећи:

Деоница Панчевачки мост – Панчево главна

Извођење радова је у току, према одобреном Главном пројекту и грађевинској дозволи.
Саобраћај се организује под градилишним условима прописаним од стране управљача железничке инфраструктуре, заснованог на претходном интерном прегледу и прописаним одредбама Упутства за организовање саобраћаја, које је у складу са одобреном пројектном документацијом, поступцима и процедурама за безбедно одвијање саобраћаја у привременим измењеним условима.

Саставни део Главног пројекта је технологија извођења радова, којом је предвиђено да се током извођења радова саобраћај не обуставља, већ се одвија колосеком који је први реконструисан.

Деоница Мала Крсна – Велика Плана

Извођење радова је у току, према одобреном Главном пројекту и грађевинској дозволи.
Саобраћај се организује под градилишним условима прописаним од стране управљача железничке инфраструктуре, заснованог на претходном интерном прегледу и прописаним одредбама Упутства за организовање саобраћаја, које је у складу са одобреном пројектном документацијом, поступцима и процедурама за безбедно одвијање саобраћаја у привременим измењеним условима.

Деоница Рума – Голубинци

Радови су изведени, према одобреном Главном пројекту и грађевинској дозволи. Технички преглед је извршен и постоји записник о раду Комисије за технички преглед. Саобраћај се организује у складу са условима прописаним од стране управљача железничке инфраструктуре, заснованог на претходном интерном прегледу и прописаним условима за организовање саобраћаја, који су у складу са одобреном пројектном документацијом, поступцима и процедурама за безбедно одвијање саобраћаја у привременим измењеним условима.

У току је прикупљање документације за подношење захтева за добијање употребне дозволе по обједињеној електронској процедури.

Извођач радова усклађује Пројекат изведеног стања са новом законском регулативом за електронску апликацију.

Деоница Сопот Космајски – Ковачевац

Радови су изведени, према одобреном Главном пројекту и грађевинској дозволи. Технички преглед је извршен и постоји записник о раду Комисије за технички преглед.

Саобраћај се организује у складу са условима прописаним од стране управљача железничке инфраструктуре, заснованог на претходном интерном прегледу и прописаним условима за организовање саобраћаја, који су у складу са одобреном пројектном документацијом, поступцима и процедурама за безбедно одвијање саобраћаја у привременим измењеним условима.

У току је прикупљање документације за подношење захтева за добијање употребне дозволе по обједињеној електронској процедури.

Извођач радова усклађује Пројекат изведеног стања са новом законском регулативом за електронску апликацију.

Деоница Гиље – Ћуприја – Параћин

Извођење радова је у току према одобреном Главном пројекту и грађевинској дозволи.
Саобраћај се организује под градилишним условима прописаним од стране управљача железничке инфраструктуре, заснованог на претходном интерном прегледу и прописаним одредбама Упутства за организовање саобраћаја, које је у складу са одобреном пројектном документацијом, поступцима и процедурама за безбедно одвијање саобраћаја у привременим измењеним условима.

Саставни део Главног пројекта је технологија извођења радова, којом је предвиђено да се током извођења радова саобраћај не обуставља, већ се одвија колосеком који је први реконструисан.

Станица Београд Центар

Реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у станици Београд Центар је изведена.
Комисија за технички преглед изведених радова издала је Потврду да је објекат изведен у складу са Главним пројектом, ради утврђивања подобности објекта за употребу, чиме је прописала пробни рад у трајању од годину дана.

Информативни лист „Пруга“