ŽELEZNICE SRBIJE
Opšti uslovi
Pretprodaja i rok važenja voznih karata

Rok važenja međunarodnih voznih karata iznosi 15 dana bilo da su izdate za jedan pravac ili za odlazak i povratak. Na osnovu posebnih sporazuma ovaj rok važenja može biti kraći ili duži, a izuzeci su sledeći:

 • U saobraćaju sa Crnom Gorom rok važenja voznih karata iznosi 1 dan,
 • U malograničnom saobraćaju između Srbije i Rumunije, kao i između Srbije i Mađarske vozne karte u jednom pravcu važe jedan dan, a povratna 3 dana,
 • Vozna karta po ponudi TIMISOARA SPECIAL u jednom pravcu važe jedan dan, a povratna 3 dana,
 • Vozne karte po ponudi City Star u saobraćaju sa Austrijom, Hrvatskom, Češkom, Slovačkom i Slovenijom i po ponudi Sparpreis Deutschland u saobraćaju sa Nemačkom imaju rok važenja jedan mesec,
 • Relacijske vozne karte BUDAPEST SPECIJAL, MAKEDONIJA SPECIJAL, BANAT SPECIJAL, MUENCHEN SPEZIAL I WIEN SPEZIJAL važe jedan mesec,
 • U saobraćaju sa Mađarskom rok važenja voznih karata iznosi 1 mesec,
 • Jedan(1) mesec važe povratne vozne karte izdate za stanice koje se nalaze u: Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji i Turskoj,

Rok važenja vozne karte, izuzev onih kupljenih po globalnoj ceni, počinje da teče od 0.01 sati datuma koji odredi putnik, a blagajna izdavanja ga kao takvog upiše na voznu kartu. Putnik može započeti putovanje bilo kog dana roka važenja vozne karte, ali ga mora završiti poslednjeg dana roka važenja vozne karte najkasnije do 24 sati.

Rok važenja vozne karte može se produžiti u slučaju da putnik ne može završiti započeto putovanje krivicom železnice ili iz opravdanih razloga. U tom slučaju rok važenja se produžava onoliko dana koliko je potrebno da se započeto putovanje završi

Kod voznih karata izdatih po globalnoj ceni (za određeni datum i voz) rok važenja ne može se produžiti.

  Prekid putovanja

  Prekid putovanja je dozvoljen u okviru roka važenja vozne karte, osim kod karata iz malograničnog saobraćaja. Prekidom putovanja ne produžava se rok važenja vozne karte. Putovanje se može nastaviti samo od stanice prekida ili od neke druge stanice, koja se nalazi na još neiskorišćenom delu relacije vozne karte.

  Vraćanje vozne cene

  Vraćanje vozne cene za potpuno ili delimično neiskorišćene međunarodne vozne karte vrši odeljenje Kontrole prihoda Beograd, ul. Nemanjina br.6.( sprat V,soba 703a ). Uz pismeni zahtev treba priložiti original voznu kartu overenu od strane konduktera ili nadležnog radnika železničke stanice i sve druge isprave kojima se dokazuje osnovanost i visina potraživanja.

  Izuzetno, voznu cenu može vratiti bilo koja blagajna koja je uključena u sistem elektronskog izdavanja karata, ako je vozna karta koja se vraća izdata elektronskim putem. Uslov je da putnik vrati potpuno neiskorišćenu voznu kartu u toku istog meseca u kojem je karta kupljena.

  Od iznosa koji se vraća putniku, na ime troškova železnice odbija se 10%. Ako se vozna karta vrati zbog krivice železnice ili se vrati istog dana na istoj blagajni gde je kupljena iznos od 10% se ne odbija.

  Rezervisanje mesta

  U postupku rezervisanja mesta može se zahtevati rezervacija sedišta, postelja i ležaja. Rezervisanje mesta se može zahtevati u trenutku kupovine vozne karte ili se može obaviti naknadno, u slučaju kada je vozna karta kupljena unapred, ali uz pokazivanje vozne karte.
  Rezervacija u pretprodaji se može kupiti najranije na dva meseca pre putovanja i to samo za vozove za koje je predviđeno rezervisanje mesta.

  Zahtevi za rezervisanje mesta za pojedinačne putnike i grupe upućuju se centralnom birou za rezervisanje u Beogradu: 

  Naziv i adresa Telefon-Fax Email
  Centar za rezervisanje mesta
  Stanica Beograd, Savski trg 2
  SRB - 11000 BEOGRAD
  Tel: (011)2645763
  Fax: (011)2658 888
  predrez@srbrail.rs

  Mesta se mogu rezervisati za putovanja od polazne ili usputne stanice. Rezervisanje mesta za putovanje u povratku je moguće izvršiti preko blagajne (stanice ili putničke agencije) koja izdaje povratnu kartu.

  Železnice Srbije uključene su u evropski rezervacioni sistem EPA, što omogućava da se mogu rezervisati mesta (sedište, ležaj, postelja) u svim vozovima uključenim u ovaj sistem, koji saobraćaju na evropskoj železničkoj mreži.
  U polaznoj stanici voza slobodna sedišta u kolima, putnici bez rezervacije mogu zauzeti samo uz prethodno odobrenje konduktera.
  Grupe se mogu primiti na prevoz samo u slučaju kada se izvrši rezervisanje mesta za nameravano putovanje.
  Ako se mesto koje je rezervisano ne zauzme najkasnije 15 minuta posle polaska voza iz stanice (od koje glasi rezervacija), tada putnik gubi pravo na rezervisano mesto.
  Iznos naknade za rezervaciju sedišta ne vraća se, osim u slučaju krivice železnice.

  Iznos plaćene cene za neiskorišćenu rezervaciju postelje ili ležaja vraća se na putničkoj blagajni pod sledećim uslovima:
  - U punom iznosu ako se postelja/ležaj nisu mogli koristiti zbog krivice železnice,
  - Uz odbitak od 10% ako je rezervacija za postelju/ležaj, otkazana najkasnije na 24 sata pre polaska voza,
  - Uz odbitak od 50% ako je rezervacija za postelju/ležaj, otkazana u kraćem periodu ali najkasnije do polaska voza.

  Posle polaska voza ne vrši se povraćaj novca za neiskorišćenu rezervaciju.

  Rezervisanje mesta putem Call centra

  Pozivom na broj 011/360-28-99 može se rezervisati mesto u svim vozovima iz unutrašnjeg i medjunarodnog saobraćaja koji polaze iz stanica na području Železnica Srbije . Mesto koje je rezervisano čuva se 24 časa. Ako putnik u tom roku ne podigne svoju rezervaciju, mesta se puštaju u slobodnu prodaju.

  Prevoz prtljaga

  Prtljag se može prevoziti samo sa putnikom u istom odeljku i u količini koja se može smestiti iznad i ispod sedišta putnika.
  Putnik može da ima najviše 3 komada lako prenosivog prtljaga koji odgovara prostoru koji je u vozu predviđen za odlaganje prtljaga. Maksimalne dimenzije svakog komada prtljaga moraju biti manje od 85cm. Posebnim prevoznim i tarifskim uslovima se utvrđuje da li se može poneti sa sobom više komada prtljaga, prtljaga većih dimenzija ili kabastih predmeta (kao što su skije, daska za jedrenje, bicikli). U tom slučaju, ovi kabasti predmeti moraju biti upakovani na odgovarajući način, demontirani ili sklopljeni. U tom pogledu, putnik se mora unapred raspitati kod prevoznika o posebnim uslovima prijema ovog prtljaga.
  Predmeti koji smetaju drugim putnicima ne primaju se na prevoz.

  Prevoz pasa i malih domaćih životinja

  U međunarodnom saobraćaju na relacijama ŽS psi se mogu prevoziti u spavaćim kolima i  kolima sa ležajevima i u tom slučaju putnik mora imati kabinu na isključivu upotrebu. Prevoz pasa je dozvoljen s tim što se psi moraju držati u krilu ili na podu, sa uzicom i brnjicom tako da ne ugrožavaju okolinu.Osim toga, dozvoljen je prevoz malih domaćih životinja ako su smeštene u kavezima, korpama ili drugoj podesnoj ambalaži koja isključuje mogućnost povrede ili prljanja kola i ručnog prtljaga. Ova ambalaža se mora držati u krilu ili smestiti kao ručni prtljag. Ove životinje se prevoze  besplatno.
  Psi i druge male domaće životinje mogu se prevoziti sama ako svojim mirisom ili bukom ne smetaju drugim putnicima i ukoliko se nijedan saputnik u odeljki ili kolima tome ne protivi.
  Za prevoz pasa izdaje se prevozna isprava. Naplaćuje se polovina redovne vozne cene 2. razreda u jednom pravcu ili za putovanje u odlasku i povratku. Na ovu cenu se ne naplaćuje nikakav poseban dodatak.

  IZDVAJAMO
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  RED VOŽNJE
  NAJNOVIJA "PRUGA"
  LOKACIJA TERETNIH KOLA
  MEDIJA CENTAR
  ŠARGANSKA OSMICA
  TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
  PLAVI VOZ
   
  © Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS